دانلود آهنگ شاد افغانی زیم زیم زیم

دانلود آهنگ شاد افغانی زیم زیم زیم

کجکی ابرویت نیش گژدم است چکنم افسوس مال مردم است زیم زیم زیم ، زیم زیم زیم زیم زیم …
آهنگ شاد و زیبا از ولی خواننده افغانی