دانلود آهنگ شاد عروسی علی گرایلی باریکلا شعبون کد خدا باریکلا برای رقص و جشن

دانلود آهنگ شاد عروسی علی گرایلی باریکلا شعبون کد خدا باریکلا

آهنگ برای عروسی,آهنگ برای عقد,آهنگ برای رقص,آهنگ برای رقص عروس و داماد,آهنگ بله برون,آهنگ پاتختی,آهنگ عروس کشون

ای کدو خارو چلو خارو فصل مسما
ای کدوخارو چلو خارو و فصل مسما
هندی سرما بخر تا باوه یک ماه من بمیرم
?♯♬♪♬♪
من بمیرم
کیجا امیر کلایی
پرشب داشتی ماهی
ماهی تلی ره نیتی
با کله قورت هدایی من بمیرم من بمیرم
لاری لای لاری لای لاری لای لاری لای
?♯♬♪♬♪
شادلی موزیک
کیجا امیر کلایی
پریشو داشتی ماهی
کیجا امیر کلایی
پریشو داشتی ماهی
ماهی تلی ره نیتی
با کله قورت هدایی من بمیرم من بمیرم
لاری لای لاری لای لاری لای لاری لای
برو کیجا زاغ چش
برو درد مره هارش
?♯♬♪♬♪
مه حرفه ندنی گوش
مره دون شنه دوش
مره بور شه سره همراه
شه سردارنی جانه مار
ته دنبال بیه دراز
کیجا امیر کلایی
?♯♬♪♬♪
شادلی موزیک
پریشو داشتی ماهی
ماهی تلی ره نیتی
با کله قورت هدایی من بمیرم من بمیرم
خر بخریمه ان زله لاری لاری لا لای
سر به سره باکله لاری لاری لا لای
?♯♬♪♬♪عباس خشحالی پر هیته
اسبه بروته خر هیته
خر بوردمه لب رود
رود شه بیه تنبه کو
مه جان خر دکته او
پالون بیه هردکو
مه جان خر بیه سقط
شال بورده و نه مقعد
?♯♬♪♬♪
کاش کونه خر بمردبو
حسنعلی بیک نمردبو
لاری لاری لا لای لاری لاری لا لای
شعر خومه شعر محلی باریکلا
هم شهری و هم دیهاتی باریکلا
انه بوردمه شهر ساری باریکلا
زنا مردی بینه دندونی باریکلا
مردی بخریه دسته گاری باریکلا
?♯♬♪♬♪
شادلی موزیک
زنا بکرده خشحالی باریکلا
باریکلا شعبان کدخدا باریکلا
باریکلا مرد با خدا باریکلا
انه بوردمه شه دارکلا باریکلا
انه بوردمه شه دارکلا باریکلا
همه بینه درازه قبا باریکلا
?♯♬♪♬♪
نصف شو خردنه مرغ پلا باریکلا
وشونه دله ننده بلا باریکلا
باریکلا شعبان کدخدا باریکلا
باریکلا مرد با خدا باریکلا
انه بوردمه شهر بابل باریکلا
انه بوردمه شهر بابل باریکلا
رفیقه بدیمه هول بخردمه هول باریکلا
?♯♬♪♬♪
شادلی موزیک
دزد بمو بزو مه جیب پول باریکلا
باریکلا شعبان کدخدا باریکلا
باریکلا مرد با خدا باریکلا
انه بوردمه روشن آباد باریکلا
انه بوردمه روشن آباد باریکلا
خرننه ترب و دنینه باد باریکلا
?♯♬♪♬♪
نصف شو بونه دادو بیداد باریکلا
باریکلا شعبان کدخدا باریکلا
باریکلا مرد با خدا باریکلا